Ochrana údajov | PROTEKTOR-ONE.sk

Ochrana údajov

Článok I.

Všeobecné ustanovenia, účel, dôvody, doba spracúvania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, s miestom podnikania Medvedzie 153/36, Tvrdošín 02744, Slovenská republika, IČO: 41234758, DIČ: 1039867092, IČ DPH: SK1039867092, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo, č. živnostenského registra 561-5353. Kontaktná osoba: Ľudovít Šalapa, e-mail: info@protektor.one, telefón: +421944676585 (ďalej len "Prevádzkovateľ"). Dotknutou osobou je podľa zákona fyzická osoba, ktorej údaje Prevádzkovateľ spracúva.
 2. Prevádzkovateľ sa pri zhromažďovaní osobných údajov riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v informačných systémoch, ako aj nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
 3. Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie kupujúceho. Poskytnuté osobné údaje sú chránené pred zneužitím a nikdy nebudú poskytnuté tretiemu subjektu. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.
 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ostatné údaje súvisiace s objednávkou tovarov a služieb. Poskytnutie týchto údajov dotknutou osobou je nevyhnutné na účely uzatvorenie kúpnej zmluvy a jej plnenie, plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami, spracováva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu, pri vybavovaní prípadných reklamácií a marketingové účely Prevádzkovateľa. Pre účely priameho marketingu sú poskytované osobné údaje v rozsahu – meno a priezvisko, adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa, telefónny kontakt, emailová adresa. Právnym základov spracúvania osobných údajov je vyslovenie súhlasu dotknutou osobou. Pre účely prieskumu verejnej mienky sú poskytované osobné údaje v rozsahu – meno a priezvisko, adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa, telefónny kontakt, emailová adresa. Právnym základov spracúvania osobných údajov je vyslovenie súhlasu dotknutou osobou.
 5. V prípade využitia služieb nákupu cez e-shop Prevádzkovateľa sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci (ďalej len „dotknutá osoba“) v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi Prevádzkovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu, číslo bežného účtu (predaj cez platobnú bránu e-shopu). Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje Prevádzkovateľovi dobrovoľne a slobodne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Prevádzkovateľ v pozícii predávajúceho nemôže riadne plniť zmluvu s dotknutou osobou, a preto ju nebude možné s dotknutou osobou ako kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia dotknutej osoby, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia v internetovom obchode protektor.one. Dotknutá osoba prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje poskytol dobrovoľne a že tieto údaje sú pravdivé. Dotknutá osoba prehlasuje, že si je vedomá dôsledkov uvedenia úmyselne nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin. Všetky práva dotknutej osoby sú zverejnené nižšie v časti „Práva dotknutej osoby“. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie kúpnej zmluvy.
 6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely zľavových programov, na účely odoberania newslettru, čo sa považuje za priamy marketing a na účely prieskumu verejnej mienky výlučne po poskytnutí jasného a dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 13 ods 1 písm. a) zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a podľa čl. 6 GDPR. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas alebo nesúhlas so spracúvaním osobných údajov zaškrtnutím príslušného políčka pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu protektor.one, pri svojej registrácii na stránke protektor.one alebo iným vhodným spôsobom. V prípade, že dotknutá osoba nezaškrtne políčko súhlasu, Prevádzkovateľ nie je oprávnený spracúvať osobné údaje pre účely marketingu a prieskumu verejnej mienky. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek po poskytnutí súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov pre účely marketingu alebo prieskumu verejnej mienky, tento súhlas odvolať s tým, že prevádzkovateľ ihneď zabezpečí, aby sa jej osobné údaje pre dané účely nespracúvali a tieto budú z informačných systémov marketingu a prieskumu verejnej mienky vymazané s prihliadnutím na právo dotknutej osoby byť zabudnutý/á. Právnym základom spracúvania osobných údajov je prejav súhlasu.
 7. Dotknutá osoba zaslaním objednávky prevádzkovateľovi ako predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v bode 5 vyššie a sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa ako predávajúceho tovaru a spracovával ich v informačnom systéme „predaj“ pre dotknutú osobu ako zákazníka. Dotknutá osoba zároveň čestne prehlasuje, že bola oboznámená s jej právami a so skutočnosťou, že v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy je právnym základov spracúvania osobných údajov plnenie zmluvy, práv, povinnosti a záväzkov z nej vyplývajúcich. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín. Osobné údaje pre účely predaja prevádzkovateľ spracúva za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru ako aj za účelom marketingu a účely prieskumu verejnej mienky, pokiaľ dotknutá osoba na daný účel dala súhlas. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov so zachovaním zásady minimalizácie uchovania, s prihliadnutím na oprávnené záujmy prevádzkovateľa podľa Obchodných podmienok prevádzkovateľa.
 8. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne bez zbytočného odkladu od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané. Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ za účelom plnenia z kúpnej zmluvy poskytol na ďalšie spracúvanie osobné údaje dotknutých osôb týmto osobám ako sprostredkovateľom, avšak po splnení povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi zo Zákona ako aj GDPR najmä v súvislosti s preverením, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov a zabezpečiť ochranu práv dotknutých osôb.
 9. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na určitý čas v súlade so zásadou minimalizácie času uchovania a to v prípade:
  • účelu kúpy tovaru do času uplynutia záručnej doby tovaru podľa Obchodných podmienok Prevádzkovateľa,
  • priameho marketingu na čas, po ktorý trvá oprávnený záujem prevádzkovateľa vyplývajúci z predmetu jeho obchodnej činnosti do času odvolania súhlasu dotknutou osobou,
  • prieskumu verejnej mienky na čas, po ktorý trvá oprávnený záujem prevádzkovateľa vyplývajúci z predmetu jeho obchodnej činnosti do času odvolania súhlasu dotknutou osobou.

  V prípade, že dotknutá osoba a/alebo potenciálny zákazník prejavil súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo pri registrácií, kedy mu bolo vytvorené na webovom sídle prevádzkovateľa jeho osobné konto, poskytuje súhlas po čas, kedy nepožiada o zrušenie registrácie a/alebo tento súhlas neodvolá. Pokiaľ súhlas odvolá, registrácia zákazníka bude zrušená a jeho osobné údaje pre daný účel budú vymazané.
 10. Sprostredkovatelia a príjemcovia osobných údajov
  Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 1 97599, IČO: 36631124, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 803/S.

Článok II.

Práva dotknutej osoby

 1. Právo prístupu k osobným údajom
  Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov ako aj kedykoľvek počas spracúvania jej osobných údajov o skutočnosti, či sa spracúvajú jej osobné údaje, ak áno, rozsah a kategórie jej osobných údajov, účel spracúvania, identifikáciu príjemcu, dobe spracúvania ako aj o ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu). Dotknutá osoba má právo žiadať potvrdenie o vyššie uvedenej skutočnosti. Prvé potvrdenie nie je spoplatnené a bude dotknutej osobe poskytnuté spôsobom a formou podľa jej požiadavky. Každé ďalšie potvrdenie bude za poplatok 10 Eur. Potvrdenie bude Prevádzkovateľom poskytnuté len pokiaľ uvedené nemá nepriaznivé dôsledky pre práva iných fyzických osôb.
 2. Právo na informácie dotknutej osoby, ak tieto neboli získané od dotknutej osoby
  Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom, ak tieto osobné údaje nezískal priamo od dotknutej osoby o osobe Prevádzkovateľa, o rozsahu a kategóriách jej osobných údajov, účele ich spracúvania, identifikáciu príjemcu, identifikáciu zdroja, od ktorého získal osobné údaje dotknutej osoby, dobe ich uchovávania ako aj ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu). Informácie budú poskytnuté v lehote najneskôr do 1 mesiaca po získaní osobných údajov alebo v čase prvej komunikácie s dotknutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s ňou. V prípade, ak má Prevádzkovateľ úmysle použiť osobné údaje v súvislosti na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, je povinný dotknutej osobe poskytnúť informácie o tejto skutočnosti a požiadať ju o súhlas s týmto novým účelom spracúvania jej osobných údajov.
 3. Právo na opravu
  Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví nesprávne osobné údaje dotknutej osoby, prípadne doplní neúplné osobné údaje. Za týmto účelom je potrebné, aby prevádzkovateľ identifikoval dotknutú osobu.
 4. Právo na výmaz
  Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ vymazal jej osobné údaje bez zbytočného odkladu. Túto povinnosť má Prevádzkovateľ za podmienky, ak:
  • Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo spracúvané.
  • Dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý dala Prevádzkovateľovi.
  • Dotknutá osoba namieta spracúvanie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov.
  • Osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.
  Uvedené neplatí, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku Prevádzkovateľa.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania
  Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  • Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  • Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.
  V prípade obmedzenia, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku. O zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný informovať Dotknutú osobu.
 6. Právo namietať spracúvanie
  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, pokiaľ si Dotknutá osoba nie je istá zákonnosťou spracúvania podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona (týkajúce sa oprávnených záujmov Prevádzkovateľa) vrátane profilovania založeného na danom ustanovení. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
 7. Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o preverenie, či sa jej osobné údaje spracúvajú zákonne a bezpečne. Konanie sa začína na návrh Dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach. Prevádzkovateľ upozorní Dotknutú osobu o jej právach pri prvom kontakte s ňou a v prípade, že jej osobné údaje získal od tretej osoby, túto skutočnosť jej bezodkladne oznámi, vyžiada si súhlas a o právach ju informuje. Dotknutá osoba má právo a možnosť aktualizovať alebo žiadať opraviť svoje osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu Prevádzkovateľa po svojom prihlásení v menu „Môj Účet".

2024