Obchodné podmienky | PROTEKTOR-ONE.sk

Obchodné podmienky

Článok I.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese protektor.one (ďalej aj „internetový obchod“), pričom zaškrtnutím políčka „Súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami“ pred odoslaním objednávky spotrebiteľ vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 2. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného, alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu alebo ponukového katalógu (ďalej len „kúpna zmluva“).
 3. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z nich vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (tzv. spotrebitelia), sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
 4. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“), resp. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“).
 5. Predávajúcim a súčasne prevádzkovateľom internetového portálu je Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, s miestom podnikania Medvedzie 153/36, Tvrdošín 02744, Slovenská republika, IČO: 41234758, DIČ: 1039867092, IČ DPH: SK1039867092, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo, č. živnostenského registra 561-5353. Kontaktná osoba: Ľudovít Šalapa, e-mail: info@protektor.one, telefón: +421944676585.
 6. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, za@soi.sk, tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, soi.sk.

Článok II.

Informácie o tovare a cene

 1. Informácie o tovare uvedené v katalógu internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov tovarov.
 2. Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetového obchodu. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka, zahŕňa daň z pridanej hodnoty a recyklačné poplatky.
 3. Spotrebiteľ berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a konečnej cene tovaru sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov predávajúceho, alebo výrobcu.
 4. Pri nákupe tovarov prostredníctvom internetového obchodu nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských, bonusových alebo zamestnaneckých zliav, jedine v prípade ak to predávajúci uvedie na internetovom obchode, že je možné využiť takéto zľavy.

Článok III.

Prijatie vybavenie objednávky, kúpna zmluva

 1. Elektronická objednávka (bez ohľadu na to, či táto bola urobená s alebo bez registrácie) kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru, o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch , a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, vrátane poskytnutia služby dodania, resp. dopravy, a pod. Samotná kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a vzájomné práva a povinnosti.
 2. O prijatí objednávky predávajúci kupujúceho automaticky informuje elektronickou poštou - e-mailom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, bude kupujúci predávajúceho bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, bude z iného dôvodu nedostupný alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní. K uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
 4. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po kupujúcom požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. 

Článok IV.

Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku prostredníctvom emailu, prípadne telefonicky bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. Po záväznom potvrdení objednávky je kupujúci oprávnený stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania, alebo po dohode s predávajúcim. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  • v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.),
  • v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky alebo
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Článok V.

Doručenie tovaru a dodacie podmienky

 1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.
 2. Každý kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Registrovaný kupujúci si status objednávky môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.
 3. Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru. Tovar je možné dodať nasledovnými spôsobmi:
  • Osobný odber
   Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch bude kupujúci predávajúceho informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať "pracovný čas", o ktorom predávajúci kupujúceho e-mailom bude informovať, mimo túto dobu po dohode
  • Tovar doručovaný Slovenskou poštou - Obchodný balík
   Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 3,90 €. Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude kupujúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 15 kg. Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí! POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.
 4. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania.
 5. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
  • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť),
  • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu,
  • či bolo dodané správne množstvo objednaného tovaru.
 6. Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.
 7. V prípade, že kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti.
 8. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, môže predávajúci predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho u seba, vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa.

Článok VI.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom vznikne potvrdením objednávky. Spotrebiteľ má podľa ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy:
  • Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:
   • prevzatia tovaru podľa § 7 odseku 4 zákona č. 102/2014 Z. z. v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
   • uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
   • uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
  • Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa ust. § 7 odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
  • Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. ani v dodatočnej lehote podľa ust. § 7 odseku 2 zákona č. 102/2014 Z. z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa ust. § 7 odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z.
 2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 3. Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie spotrebiteľ v odstúpení od kúpnej zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané.
 4. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Spotrebiteľ musí od zmluvy odstúpiť písomne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Formulár na odstúpenie od zmluvy je prílohou týchto VOP.
 5. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
 6. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.
 7. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti, alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 8. V prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.
 9. Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Voči kúpnej cene, ktorá má byť predávajúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).
 10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
  • ak pri platbe vopred na účet predávajúceho kupujúci nezaplatil celkovú cenu tovaru,
  • ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle týchto VOP, neprevezme objednaný tovar pri osobnom prevzatí tovaru, od poštového kuriéra v dohodnutom mieste dodania alebo na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote.

Článok VII

Spôsoby úhrady

 1. Za tovar je možné zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
  • na dobierku - zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky prepravcovi,
  • v hotovosti v mieste podnikania predávajúceho,
  • vopred platbou na účet označený predávajúcim,
  • iným spôsobom, najmä pomocou platobných elektronických systémov.
 2. Spôsob úhrady je možné si zvoliť pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy. V prípade voľby úhrady vopred na účet, obdrží kupujúci zálohový list so všetkými potrebnými údajmi k platbe.
 3. V prípade platby internetovým platobným systémom, alebo prevodom z účtu, spotrebiteľ zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní, pričom tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet predávajúceho. Ak nebude platba pripísaná na účet predávajúceho do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.
 4. Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

Článok VIII

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

 1. Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

Článok IX

Ochrana osobných údajov

 1. Podrobnosti o právach kupujúceho a poučenia, čo sa oblasti ochrany osobných údajov týka sú upravené v časti ochrana osobných údajov.

Článok X

Záverečné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky sú platné od 01.06.2021 do odvolania.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa/predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2024