Reklamácia tovaru | PROTEKTOR-ONE.sk

Reklamácia tovaru

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúci Ing. Ľuboslava Šafrová – TEMAKO, s miestom podnikania Medvedzie 153/36, Tvrdošín 02744, Slovenská republika, IČO: 41234758, DIČ: 1039867092, IČ DPH: SK1039867092, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo, č. živnostenského registra 561-5353. Kontaktná osoba: Ľudovít Šalapa, e-mail: info@protektor.one, telefón: +421944676585 (ďalej len „predávajúci“), vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento reklamačný poriadok, ktorý zabezpečuje jednotný a rýchly postup vybavovania reklamácií vád tovaru zakúpeného kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom cez e-shop predávajúceho.

Článok II.

Práva kupujúceho a predávajúceho, spôsob vybavenia reklamácie

 1. V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa nižšie uvedeného reklamačného poriadku. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.
 2. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomne alebo osobne v miestach podnikania predávajúceho, elektronickou poštou (prostredníctvom elektronického formuláru nachádzajúceho sa na e-shope predávajúceho), v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo od dátumu uvedenia do prevádzky, ak je podmienkou uvedenia veci do prevádzky oprávnenou osobou autorizovaného servisu, a ak si spotrebiteľ objednal uvedenú službu najneskôr do troch týždňov od zakúpenia tovaru, riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak spotrebiteľ tieto podmienky nesplnil, plynie mu záručná doba odo dňa prevzatia tovaru. Reklamovaný tovar nie je spotrebiteľ oprávnený zaslať na dobierku – predávajúci v prípade tovaru na dobierku tento tovar nepreberie - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci predávajúcemu na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe a spôsobom uvedeným v tomto reklamačnom poriadku.
 3. Spotrebiteľ je pri uplatnení reklamácie povinný popísať dôvod reklamácie, ako aj vyplniť formulár reklamácie, príp. predávajúcemu zaslať v listinnej podobe reklamáciu, kde uvedie, všetky náležitosti vyžadované elektronickým formulárom nachádzajúcim sa na e-shope predávajúceho. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči predávajúcemu zo zodpovednosti za vady uplatňuje, uviesť číslo účtu na účely prípadného vrátenia kúpnej ceny, e-mailovú adresu alebo inú (poštovú) adresu na účely komunikácie s predávajúcim a príp. tiež telefonický kontakt. Spotrebiteľ je súčasne povinný predložiť predávajúcemu originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný) alebo doklad o kúpe tovaru, pričom predávajúci nepreberie reklamovaný tovar, ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom alebo ak tovar bude dodaný/vrátený bez príslušenstva alebo všetkej dokumentácie, ktorú predávajúci spolu s tovarom kupujúcemu dodal. Spotrebiteľ je povinný reklamovaný tovar zabaliť (baliaci papier alebo kartón, príp. inak, aby nedošlo počas prepravy k polepeniu, popísaniu alebo inému znehodnoteniu pôvodných obalov tovarov).
 4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.
 5. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.
 6. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky, alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 7. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 8. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.
 9. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného protokolu. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie

Článok III.

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

 1. Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Alternatívne riešenie sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z.z.“). Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – mhsr.sk.
 2. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
 3. Kupujúci - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva. Kupujúci - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak prevádzkovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 4. Návrh podáva kupujúci - spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada. Návrh musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. a záujemca musí k návrhu priložiť doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 5. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

 1. Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok vzťahuje len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky zmluvy dohodnuté a uzavreté výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu, ak je ich predmetom predaj tovaru alebo poskytnutie služby predávajúcim.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke protektor.one
 4. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 04.04.2018.

2024