Ochrana osobných údajov

Článok I

GDPR

 1. Predávajúci sa pri zhromažďovaní osobných údajov riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v informačných systémoch. Predávajúci rešpektuje súkromie kupujúceho. Poskytnuté osobné údaje sú chránené pred zneužitím a niky nebudú poskytnuté tretiemu subjektu. Predávajúci vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

 2. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ostatné údaje súvisiace s objednávkou tovarov a služieb. Poskytnutie týchto údajov spotrebiteľom je nevyhnutné na účely uzatvorenie kúpnej zmluvy a jej plnenie, plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami, spracováva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu, pri vybavovaní prípadných reklamácií a marketingové účely predávajúceho.

 3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby vymedzených v ust. § 28 zákona, a to najmä:
  • práve kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu predávajúceho,

  • práve na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
   • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
   • informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,
   • presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
   • zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
   • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
   • blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.

  • práve na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:
   • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
   • využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
   • poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

  • práve na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namieta, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

  • práve na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať kupujúci; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ust. § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov ako dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydá rozhodnutie, ktorým vyhovie požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijme iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

  • práve pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

 4. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od predávajúceho. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Prihlásením sa k odberu newslettera predávajúceho dotknutá osoba - kupujúci vyjadruje predávajúcemu súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa za účelom zasielania marketingových noviniek a informácií formou e-mailu odoslaného na uvedenú e-mailovú adresu. Dotknutá osoba udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 10 rokov odo dňa ich poskytnutia. Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať, a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho. Predávajúci po uplynutí doby platnosti súhlasu alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby – kupujúceho.

 5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol v súlade s ust. § 15 ods. 1 zákona informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom - predávajúcim, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke https://protektor.one/

 6. Predávajúci za účelom zabezpečenia správnej funkčnosti e-shopu, zapamätania prihlasovacích údajov kupujúcich, zistenia, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci e-shop najčastejšie, a pod., používa cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Ďalšie všeobecné informácie o súboroch cookie sú k dispozícii tu. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním kupujúci nezhromažďuje osobné údaje a ani ich neposkytuje tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním webovej stránky predávajúceho súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním webovej stránky. Predávajúci využíva najmä, no nie výlučne nasledovné typy cookies:
  • Nevyhnutné súbory cookie - súbory cookie sú potrebné pre prevádzkue-shop. Sem patria napríklad cookie, ktoré kupujúcemu, resp. návštevníkom e-shop umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií webovej stránky.

  • Výkonové súbory cookies -  súbory cookies umožňujú analyzovať, akým spôsobom návštevníci e-shop pracujú s e-shop, čo pomáha zlepšovať a zjednodušovať použiteľnosť e-shop. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, sú agregované a anonymné.

  • Funkčné súbory cookies - súbory cookie si pamätajú voľbu za účelom zlepšenia používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre návštevníka alebo zapamätať si preferencie, napríklad voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú osobne neidentifikujú.

 7. Kupujúci môže súbory  kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti tu. Kupujúci môže vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môže nastaviť tak, aby im znemožnil ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne bude kupujúci musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. Súbory  je možné pomocou webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookies.

 8. Ako subjekt údajov má kupujúci od 25.05.2018 práva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len "GDPR"):
  • právo na prístup k osobným údajom a k informáciám o spracovaní osobných údajov podľa článku 15 GDPR,

  • právo na ich opravu aleo vymazanie podľa článku 16 a 17 GDPR,

  • právo na obmedzenie spracovávania podľa článku 18 GDPR,

  • právo na prenositeľnosť údajov podľa článku 20 GDPR,

  • právo vzniesť námietku podľa článku 21 GDPR,

  • právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre kupujúceho ako dotknutú osobu právne účinky alebo sa kupujúceho obdobným spôsobom významne dotýka, podľa článku 22 GDPR a 

  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa článku 77 GDPR.